GR-32

0.00
0.00
  
材质配置
 型体 41寸GA缺角 
 面板材料 单板台湾相思木
 背侧板材料 合板台湾相思木
 指板材料 玫瑰木
 琴码材料 玫瑰木
 琴颈材料 桃花芯木
 支撑力木材料 西提卡云杉木
 上下琴枕材料 高抛光真牛骨
 弦钉 ABS弦钉
 琴钮 加百列金色封闭式
  漆面工艺
 琴颈漆面 亮光        
 琴体漆面 亮光    
  外观设计
  颜色 原木色
  指板品记 贝壳镶嵌
  琴体包边 贝壳镶嵌
  琴头贴片 华丽贝壳图按 
  护板 加百列护板
  配件
 琴弦
 琴包琴盒 -