GR-mini10

0.00
0.00
  
材质配置
 型体 36寸圆角
 面板材料 西提卡云杉木
 背侧板材料 桃花心木
 指板材料 玫瑰木
 琴码材料 玫瑰木
 琴颈材料 桃花芯木


 上下琴枕材料 牛骨
 弦钉
 琴钮 加百列银色全封闭式
  漆面工艺
 琴颈漆面 亮光        
 琴体漆面 亮光    
  外观设计
  颜色 复古色/蜜糖色
  指板品记特色 贝壳
  琴体包边 实木包边
  护板 加百列护板